About us (English)

OSBeehives is on a mission to technify the beekeeping industry by building a global network of beekeepers and identifying causes and solutions for colony health deterioration. This mission is founded on the principles of citizen science, open data, and collaboration between beekeepers.

Our integrated hardware and software solutions make use of the latest deep neural network and digital signal processing technologies applied to beehive audio recordings and sensor measurements with the goal of detecting possible hive health problems. All of this can be done remotely and automatically, letting beekeepers know that something is going wrong so they can intervene and possibly save the colony. For example, colonies that are about to swarm have unique audio signatures and temperature changes that we can identify before the swarm itself occurs, giving the beekeeper a chance to capture the swarm or stop it entirely.

O nas (Polish)

OSBeehives ma za zadanie udoskonalić przemysł pszczelarski poprzez zbudowanie globalnej sieci pszczelarzy oraz identyfikację przyczyn i rozwiązań pogorszenia stanu zdrowia kolonii pszczół. Ta misja opiera się na zasadach nauki obywatelskiej, otwartych danych i współpracy pszczelarzy.

Nasze zintegrowane rozwiązania sprzętowe i programowe wykorzystują najnowsze technologie głębokiej sieci neuronowej i cyfrowe przetwarzanie sygnałów stosowane w nagraniach audio ula i pomiarach czujników w celu wykrycia ewentualnych problemów zdrowotnych ula. Wszystko to można zrobić zdalnie i automatycznie, dzięki czemu pszczelarze wiedzą, że coś idzie nie tak, aby mogli interweniować i ewentualnie uratować kolonię. Na przykład kolonie, które wkrótce zaatakują, mają unikalne sygnatury dźwiękowe i zmiany temperatury, które możemy zidentyfikować przed pojawieniem się samego roju, co daje pszczelarzowi szansę na złapanie roju lub całkowite zatrzymanie go.

OSBeehives App (English)

Thousands of people in over twenty countries have joined our global beekeeping network. Get the free OSBeehives beekeeping app: inspect your hive with our BuzzBox AI health monitor, track your observations, treatments, and harvests, and share data with other beekeepers worldwide.

Link to App Store where you can download the OSBeehives Beekeeping App and start analysing your own bee sound Link to Google Play store where you can download the OSBeehives app

Features

Inspection Journals

Keep digital inspection records and graph your observations, treatments, and interventions.

Hive Snapshots

Capture your inspection journals and BuzzBox data and share it with beekeepers worldwide. Check out Hive Snapshots.

BuzzBox Health AI

Inspect your hive without opening it using the BuzzBox Health Monitoring AI.

OSBeehives App (Polish)

Tysiące ludzi w ponad dwudziestu krajach dołączyło do naszej globalnej sieci pszczelarskiej. Pobierz bezpłatną aplikację pszczelarską OSBeehives: sprawdź ula za pomocą naszego monitora zdrowia BuzzBox AI, śledź swoje obserwacje, zabiegi i zbiory, a także udostępniaj dane innym pszczelarzom na całym świecie.

Link to App Store where you can download the OSBeehives Beekeeping App and start analysing your own bee sound Link to Google Play store where you can download the OSBeehives app

Funkcjonalności

Dzienniki kontroli

Przechowuj cyfrowe zapisy z inspekcji i zapisuj swoje obserwacje w formie wykresu, zabiegi i interwencje.

Migawki ula

Przechwytuj dzienniki kontroli i dane BuzzBox i udostępniaj je pszczelarzom na całym świecie. Sprawdź migawki ula.

BuzzBox Health AI

Sprawdź swój ul bez otwierania go za pomocą BuzzBox Health systemu monitoringu AI.

Contact us (English)

hello@osbeehives.com

Osbeehives-Poland sp.z.o.o.

UL. ZABŁOCIE 43A 30-701 KRAKÓW, Poland

Skontaktuj się z nami (Polish)

Jesteśmy gotowi pomóc.

Wypełnij poniższy formularz, a ktoś wkrótce się z Tobą skontaktuje.

Osbeehives-Poland sp.z.o.o.

UL. ZABŁOCIE 43A 30-701 KRAKÓW, Poland

EU Grant (English)

grant-en-1 grant-en-2 grant-en-3 grant-en-4

OSBEEHIVES-POLAND a limited liability company implements a project co-financed from European Funds from the Intelligent Development Operational Program 2014 - 2020, Measure 1.3: R&D works financed with capital funds Sub-measure 1.3.1: Support for research and development projects in the pre-seed phase by type funds Proof of Concept (PoC) - BRIdge Alfa.

Project title: “OS Beehives - The project concerns research and development works on a system for monitoring hives and bee health and condition“

Project goal: conducting R&D research into the development of a system for monitoring hives and bee health and condition.

Project effects: development of a knowledge base on beekeeping, estimation of key beehive records, beehive health classification, beehive management and recommendations, development of data detection and storage devices, data visualization and swarm management tools.

Project deadline: until June 30th, 2021

Project value: 763.000 zł

Amount of funding: 610 400 zł

Dofinansowanie UE

grant-pl-1 grant-pl-2 grant-pl-3 grant-pl-4

OSBEEHIVES-POLAND spółką z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie pre-seed przez fundusze typu Proof of Concept (PoC) – BRIdge Alfa

pt. "OS Beehives – Projekt dotyczy prac badawczo-rozwojowych nad systemem do monitoringu uli oraz zdrowia i kondycji pszczół".

Cel projektu: przeprowadzenie badań B+R w zakresie opracowania systemu do monitoringu uli oraz zdrowia i kondycji pszczół.

Efekty projektu: rozwój bazy wiedzy o pszczelarstwie, szacowanie kluczowych metryk ula, klasyfikacja zdrowia ula, zarządzanie ulami i rekomendacje, opracowanie urządzeń do wykrywania i gromadzenia danych, wizualizacja danych i narzędzia do zarządzania rojem.

Termin realizacji: do 30 czerwca 2021.

Wartość projektu: 763 000 zł

Kwota dofinansowania: 610 400 zł